Logotyp

Stadgar

Stadgar för föreningen Swedish Environmental Technology - SET

1. SET är ett nätverk av olika sammanslutningar och individer vilkas målsättning är att stimulera utvecklandet av en kraftfull och internationellt konkurrenskraftig svensk miljöteknikindustri, och därmed:

• Uprätta aktuell och relevant databasinformation.
• Förbättra kunskap om exportprojekt.
• Öka kunskap i att utveckla mer kundorienterande produkter.
• Tillföra viktig information om finansiering av exportprojekt och marknadsutveckling.
• Assistera med utvecklandet av systemlösningar.
• Utveckla och koordinera IT-system och nätverk.
• Organisera besöksprogram och möten med utländska delegationer.
• Utveckla lokala och sektorbaserade "kluster" för ömsesidig kostnadsfördelning för internationella marknadsaktiviteter.
• Assistera företag i miljöcertifieringsarbete.
• Assistera med kontakter för finansiering.
Representera medlemmarnas intressen, till exempel "lobbying".

2. SET ägs och drivs av dess medlemmar. Medlemskap kan vinnas av varje individ eller sammanslutning som önskar främja föreningens syften.

3. SET:s verksamhet leds av en styrelse med lägst fem och högst sju ordinarie ledamöter och erforderligt antal personliga suppleanter. Föreningen skall hålla ordinarie årsmöte under tiden april-juni varje år. Kallelse till ordinarie årsmöte skall ske senast tre veckor före årsmötet. Vid årsmötet skall följande punkter förekomma:
a) Fastställande och godkännande av verksamhetsberättelse med resultat- och balansräkning.
b) Fastställande av verksamhetsplan för nästa verksamhetsår.
c) Beslut om antal ordinarie ledamöter och antal personliga suppleanter för perioden fram till nästa årsmöte.
d) Val av styrelse för perioden fram till nästa årsmöte.
e) Val av suppleanter för perioden fram till nästa årsmöte.
f) Val av ordförande och vise ordförande i styrelsen.
g) Val av en revisor och en revisorssuppleant.
h) Val av valberedning på minst tre personer.

4. Extra årsmöte hålls då styrelsen finner sådant behövligt eller det för uppgivet ändamål påkallas av minst 1/10 av sammanlagda antalet anslutna organisationer eller föreningens revisorer.

5. Styrelsen har sitt säte i Stockholm och är beslutsför då minst hälften av ledamöterna är närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet, som dock måste bestå av minst 1/3 av totala antalet styrelseledamöter. Vid olika röstetal gäller den mening som ordförande biträder.Styrelsen beslutar vilka inom eller utom styrelsen som äger teckna SET:s firma.

6. Föreningens verksamhetsår övernsstämmer med kalenderår. Verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkningar skall inom fyra månader efter verksamhetsårets utgång överlämnas till revisorerna.

7. Föreningens räkenskaper och styrelsens förvaltning granskas årligen av en revisor.

8. Ändring av dessa stadgar skall för att äga giltighet beslutas av ordinarie årsmöte med 2/3 majoritet av föreningens medlemmar.

9. Beslut om upplösning av föreningen skall fattas med 2/3 majoritet vid två på varandra följande årsmöten. I händelse av föreningens upplösning skall, efter det att skulderna betalats, tillgångarna återbetalas till de i föreningen ingående medlemmarna i förhållande till storleken på det belopp som har betalats in av respektive medlem.

10. Tvist mellan ansluten organisation och SET får inte dragas inför domstol utan skall avgöras av skiljemän enligt gällande lag. Dock äger styrelsen rätt att vid allmän domstol utkräva förfallna avgifter.

Dessa stadgar är fastställda vid allmänt sammanträde den 11:e augusti 1999 i Stockholm.

Senast ändrad: 2009-11-17
NYHETER
Swedish Environmental Technology (SET)

Ladda ned vår broschyrPDF (pdf, 22.8 kB).

Seminarium Vattenrening maj 2010
Ladda ner presentationerna från seminariet
Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL
.